{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}

                         Hephaestus - Ge / Athena
                              |
                              |
                           Erichthonius - Praxithea
                                  |
                                  |
                               Pandion I - Zeuxippe
                                    |
        _________________________________________________________|_____________
        |             |           |          |
     Erechtheus - Praxithea II   Butes - Chthonia   Procne - Tereus   Philomela
                                  |
                                  |
                                  Itys

                                                           
   ______________________________________________________________________________________________
   |         |   |   |  |  |   |  |   |  |     |      |   |
Cecrops II - Metadiusa | Thespius | Alcon | Metion | Pandora |   Creusa - Xuthus | Orithyia - Boreas
      |      |  (see   |     |     |     |       |    |     |
      |    Orneus Table 15) |   Pandorus  Protogenia   |       | Chthonia - Butes |
      |             |                |       |          |
      |           Eupalamus           Procris - Cephalus |          |
      |                                    |          |
      |                _______________________________________|          |
      |                |                             |
      |         ______________|____    ______________________________________________|____________
      |         |     |    |    |          |         |    |    |
   Pandion II - Pylia  Diomede  Achaeus  Ion  Cleopatra - Phineus  Chione - Poseidon  Zetes  Calais  Haemus
         |                       |         |
         |                       |         |
  _____________|____________             _______|_______      |
  |    |    |    |             |       |      |
 Aegeus  Pallas  Nisus  Lycus          Plexippus  Pandion III  Eumolpus
  |    |
  |    |
 Theseus   |
       |
     50 Pallantides

Log in or register to write something here or to contact authors.