display | more...

{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}


                    (cf. Table 24)a slave girl - Porthaon - Euryte
       |     |
       |     |
     Laocoon    |_____________________________________________________________
            |          |     |     |     |     |
      Althaea - Oeneus - Periboea  Agrius  Alcathus  Melas  Leucopeus  Sterope - Achelous
              |        |          |             |
              |        |          |             |
      ________________|___      |          |          the Sirens
      |         |      |          |
     Tydeus - Deipyle  Olenias     |-Thersites     |-Pheneus
        |              |-Onchestus     |-Euryalus
        |              |-Prothous     |-Hyperlaus
       Diomedes            |-Celeutor     |-Antiochus
                      |-Lycopeus     |-Eumedes
                      |-Melanippus    |-Sternops
                                |-Xanthippus
                                |-Sthenelaus


         _______________________________________________________________
         |    |     |    |           |     |
        Toxeus  Thyreus  Clymenus  Gorge - Andraemon  Deianeira  Meleager
                          |
                          |
                         Thoas  
                          |
                          |
                         Haemon  
                          |
                          |
                         Oxylus

Log in or register to write something here or to contact authors.