display | more...

{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}


                 Europa - Zeus
                     |
                     |
           ____________________|____________________________
           |                 |       |
Paria - Dexithea - Minos - Pasiphae - the bull   Sarpedon   Rhadamanthys - Alcmene
   |     |    |     |
   |     |    |     |
   |   Euxanthius  |    Minotaur (Asterius)
   |         |
   |         |___________________________________________________________________________________
   |         |      |     |    |    |        |    |         |
   |-Eurymedon   Catreus  Deucalion  Glaucus  |  Acacallis - Apollo  |  Ariadne - Dionysus  |
   |-Nephalion (see Table 2)   |         |       |     |      |      |
   |-Chryses           |       Androgeos     |    Xenodice    |     Phaedra
   |-Philolaus      ________|__________          Miletus          |
               |     |    |                        |
             Idomeneus  Crete  Molus                       |-Thoas
                        |                        |-Staphylus
                        |                        |-Oenopion
                      Meriones                      |-Peparethus


Log in or register to write something here or to contact authors.