display | more...

{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}                       Uranus - Gaia (see Table 5
                           |    and Table 12)
                           |
  _________________________________________________|____________________________________________________
  |         |         |        |         |              |
 Oceanus - Tethys  Coeus - Phoebe  Hyperion - Thia  Crius - Eurybia  Iapetus - Asia        Cronus - Rhea
     |        |          |       |          |(or Clymene)        |
     |        |          |       |          |              |
     |        |          |       |        ____|___________        |
     |     ______|___        Eos,     Astracus,     |    |   |        |
     |     |    |       Helios,    Pallas,     Atlas   | Epimetheus - Pandoro |
     |    Asteria  Leto - Zeus   Selene     Perses   (see Table 25) |      |     |
     |  (see Table 32)   |    (see Table 14) (see Table 32)        |      |     |
     |           |                          |      |     |
     |         _____|_____         ______________________________|      |     |
     |         |     |         |                    Pyrrha    |
     |       Artemis  Apollo        |                  (see Table 8)   |
   Oceanids                  Prometheus - Celaero                    |
  (Styx, Asia,                       |            ________________________|
 Electra, Doris                       |            |
Eurynome, Metis, etc.)             ______________|_______        |- Philyra
                        |     |     |        |   |
                      Deucalion  Lycus  Chimaercus      |   |
                     (see Table 8)                |  Chiron
                                           |
                                           |
                     ___________________________________________|___________________________
                     |    |       |       |     |          |
                    Hestia  Demeter - Zeus  Hera - Zeus  Hades  Poseidon - Amphitrite  Zeus
                            |     |  |  |           |
                            |     |  |  |           |
                          Persephone  |  |  |         ____|____
                                 |  |  |         |    |
                             Hephaestus | Athena     Triton  Rhode
                                   |
                                 ____|_____________
                                 |    |    |
                                 Ares  Hebe  Eilithyia


Log in or register to write something here or to contact authors.