Ár n-Athair

Ár n-athair, atá ar neamh: go naofar d'ainm.
Go dtaga do riocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh, mar dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethiúl tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin.
Agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.

Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht agus an Ghlóir, tré shaol na saol.

Amen.

Log in or register to write something here or to contact authors.