About Nobody

Nobody picks up the yard.
Nobody talks about water.
Nobody talks about you.
Nobody fell on you.
Nobody talks about Algebra.
Nobody cleaned up the yard.
Nobody cleaned up questions.
Nobody drew on the slack.
Nobody drew on last year.
Nobody eats you.
Nobody drew on the dog.
Nobody can breathe under last year.
Nobody does you.
Nobody cares about questions.
Nobody eats the yard.
Nobody does questions.
Nobody remembers you.
Nobody cleaned up the sidewalk.
Nobody drew on you.
Nobody remembers the walls.
Nobody fell on the dog.


and on and on about Nobody.

Andrew Lang/Nate Oostendorp