Also called "voiced sound mark".

It is a diacritic placed beside certain kana to change their pronunciation. It can be used with hiragana or katakana.


Without dakuten: ka ki ku ke ko  sa shi su se so
  With dakuten: ga gi gu ge go  za ji* zu* ze zo
                     

Without dakuten: ta chi tsu te to  ha hi fu he ho  u
  With dakuten: da ji* zu* de do  ba bi bu be bo  vu

* Note that there are two ways to write "ji" and two ways to write "zu". The more common are:
ji = shi with dakuten
zu = su with dakuten

The dakuten looks like two small strokes to the upper right of the kana.

Compare handakuten.

Log in or register to write something here or to contact authors.