(The Wise Old Man at the River Bend found The Foolish Old Man of North Mountain had begun digging at the Taihang and Wangwu Mountains)

The Wise Old Man at the River Bend came to stop him. He laughed and said, "How unwise you are ! At your age and with your energy, you cannot even remove one hair on the mountain, let alone so much earth and so many rocks!"

The Foolish Old Man of North Mountain heaved a long sigh and said, " You are so conceited that you are blind to reason. Even a widow and a child know better than you. When I die, there will be my sons, who will have their sons and grandsons. Those grandsons will have their sons and grandsons, and so on to infinity. But the mountains will not grow. Why is it impossible to level them?"

The Wise Old Man at the River Bend could not answer him."To steal ideas from one person is plagiarism, to "steal" ideas from many is research."

-Anon-/==-==\


American Mythology-=*=- Aesop's Fables-=*=- Arthurian Mythology-=*=- Australian Mythology-=*=- Aztec Mythology-=*=- Celtic Mythology-=*=- Chinese Mythology-=*=- Christian Mythology-=*=- Egyptian Mythology-=*=- Etruscan Mythology-=*=- Finnish Mythology-=*=- Folklore Mythology-=*=- Greek and Roman Mythology-=*=- Haitian Mythology-=*=- Hindu Mythology-=*=- Hittite Mythology-=*=- Incan Mythology-=*=- Japanese Mythology-=*=- Korean Mythology-=*=- Latvian Mythology-=*=- Mayan Mythology-=*=- Mesopotamian Mythology-=*=- Native American Mythology-=*=- Norse Mythology-=*=- Persian Mythology-=*=- Polynesian Mythology-=*=- The Zodiac


--
Mythos
--

\==-==/
Chinese Story of Creation


A

B

Ba Xian

C

Cai-shen
Cao Guo-jiu
Celestial kings
Chang Er
Cheng-huang
Chih Nu
Chu Jiang

D

Da-yu
Dha-shi-zhi
Di-cang
Di-guan
Di-ya
Dong-yue da-di
Dou-mu
Dragon kings
Dzi dzat

E

Eight Drunken Immortals
Er-lang

F

Fan-kui
Fei Lian
Feng
Feng-huang
Feng Bo
Feng Po-po
Fu Xi
Fu-xing

G

Gao Yao
Geong Si
Gong De Tian
Gong Gong
Gou Mang
Guan-di
Guan yin (Kuan Yin) / (Ti Kuan Yin)
Gui
Gui Xian
Gun

H

Hac Tao
Han
Han Xian-zi
He Bo
He Xian-gu
Heng O
Hou Tu
How-too
Hu Jing-de
Huang Fei-hu
Huang-chuan
Huang-di
Huang-lao
Huang-lao-jun

I

J

Ji Nu
Jian Lao
Jiang Shr
Jin Jia

K

Ki-lin
Kuang Shi
Kui-xing
Kun-lun

L

Lan Cai-he
Lao-jun
Lao Tzu
Lei-gong
Lei-zi
Li Tie-guai
Ling-bao tian-zong
Ling-guan
Liu Bei
Long, the Chinese Dragon
Long-wang
Lu Ban
Lu Dong-bin
Lu-xing

M

Ma Wang
Ma-mian
Men-shen
Mo-hi-hai
Monkey
Monkey King
Mu Gong
Mu-king

N

Niu Wang
[Niu-you
Nü-gua

O

P

Pa
Pa-cha
Pakua
Pan Jin Lian
Pan-gu
Peng-lai
Peng-zi

Q

Qi Gu-niang
Qilin
Qin-shu-pao

R

Ran-deng
Ru Shou

S

San-guan
San-huang
San-qing
San-xing
Shachihoko
She-di
Shen Yi
Shen-nung
Shou-lao
Shou-xing
Shui-guan
Shun
Si-ming
Siu Yan
Song Di
Song-zi niang-niang
Spiritual Tortoise
Ssu Ling
Sun Hou-zi
Sun Wu-Kung
Sun-pi

T

Tai-sui-xing
Tai-yi
Tai-yue da-di
Tang
Tangun
Tao-de tian-zong
Tian Hou
Tian-di
Tian-guan
Tian-long
Tian-mu
Tian-wang
Tian-zong
Tripitaka
Tu-di

U

V

W

Wang Mu
niang-niang
We-duo
Wei Cheng
Wei-tuo
Wen-chang
Wen-shu
Wu Guan
Wu Yo
Wu-di

X

Xi Shi
Xi Wang-mu
Xian

Y

Yan-lo
Yang Jing
Yao
Yao-shi
Yellow Emperor
Yen-di
Yen-lo-wang
Yi-Ti
Yu
Yu-huang
Yu-qiang
Yu-ren
Yuan-shi tian-zong

Z

Zao-jun
Zhang Fei
Zhang Guo-lao
Zhang Xian
Zhi Song-zi
Zhi-nu
Zhong kui
Zhong Li-quan
Zhong-kui
Zhu Rong
Zhu-yi
Zi-yu


back to
Mythos

Log in or register to write something here or to contact authors.