{E2 DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY}

                (see also Table 1)              Cretheus - Tyro ..................................- Poseidon
                   |                       |
                   |                       |
   _______________________________|___________________           _____|_______
   |          |           |   |           |      |
  Aeson - Alcimede  Pheres (1) - Periclymene | Amythacon - Idomene (1)  |     Pelias - Anaxibia
     |            |       |      |        |        |
     |            |      Myrina - Thoas |      Neleus - Chloris  |
     |            |         |    |          |      |
     |_________________   |_____       |   ___|________      |      |
     |        |   |  |       |   |  |   |   _____|_____    |
Medea - Jason - Hypsipyle | Admetus |   Hypisipyle  |  | Melampus  |     |    |
   |    |      |      |          |  |       |     |    |
   |    |      |      |          |  |       |     |    |
   |    |   Promachus  Idomene (2)     Aeolia  Bias ......- Pero  12 Sons  |
   |    |                       (see Table 1)    (inc. Nestor) |
 _____|    |                                        |
 |      |                                        |
 |      |              _____________________________________________________|__________
 |-Medeus   |-Euneus          |           |     |         |      |
 |-Polyxenus |-Nephronius       Acastus - Astydamia  Pisidice  Pelopia - Ares  Hippothoe  Alcestis
 |-Mermerus   (or Nebrophonus        |                |
 |-Pheres (2)  or Deipylus (?)        |                |
         or Thoas)         Sterope (5)            Cyenus (3)

Log in or register to write something here or to contact authors.