display | more...
Vietnamese words comprise of a limited selection of accented monosyllables strung together. Therefore when converting the names of country from their origin to Vietnamese several syllables get dropped or replaced by a poor substitute. Some country names haven't yet been standardised, although nationalist sentiment in the 1990s discouraged Vientamese speakers to refer to foreign countries by their actual names.Ác-mê-ni-a              Armenia 
Ấn Ðộ                India 
Ai-len                Ireland
Ai-cập                Egypt 
Ác-hen-ti-na             Argentina
Áo                  Austria
An-giê-ri              Algeria
Âng-gô-la              Angola
Ba Lan                Poland
Bãng-la-ðét             Bangladesh 
Bê-la-rút              Belarus
Bê-nanh               Benin
Bỉ                  Belgium
Bồ-đào-nha              Portugal
Bra-xin               Brazil 
Bru-nây               Brunei
Bungari               Bulgaria
Buốc-ki-na-pha-xô          Burkina Faso
Các Tiểu Výõng Quốc A Rập Thống Nhất United Arab Emirates
Ca-na-ða               Canada
Cam-pu-chi-a             Cambodia
Chi-lê                Chile
Cộng hoà Công gô           Republic of the Congo
Cộng hoà dân chủ Công gô       Democratic Republic of Congo
Cô-oét                Kuwait 
Cu-ba                Cuba
Ðài Bắc               Taiwan 
Ðan Mạch               Denmark 
Ðức                 Germany
Gióoc-đa-ni             Jordan
Hà Lan                The Netherlands
Hàn Quốc               South Korea 
Hung-ga-ri              Hungary
Hy Lap                Greece
I-rắc                Iraq
I-ran                Iran
I-xra-en               Israel
In-ðô-nê-xi-a            Indonesia
Lào                 Laos
Li-bi                Libya 
Man-ta                Malta 
Ma-lai-xi-a             Malaysia
Mê-hi-cô               Mexico
Mi-an-ma               Burma 
Mông Cổ               Mongolia 
Mỹ                  The United States (also Hoa Ky)
Na uy                Norway
Nam-phi               South Africa
Nam-tu                Yugoslavia
Nga                 Russia  
Nhật Bản               Japan
Niu Di-lân              New Zealand
Ôx-trây-li-a             Australia (also Uc) 
Pa-na-ma               Panama
Phần Lan               Finland
Pháp                 France 
Phi-líp-pin             The Philippines 
Rumani                Romania 
Séc                 Czech Republic
Síp                 Cyprus
Tan-da-ni-a             Tanzania  
Tây Ban Nha             Spain 
Thái Lan               Thailand 
Thổ-nhĩ-kỳ              Turkey   
Thuỵ Ðiển              Sweden  
Thuỵ Sĩ               Switzerland 
Triều Tiên              North Korea 
Trung Quốc              China
U-dõ-bê-ki-xtan           Uzbekistan  
U-crai-na              The Ukraine 
Vương quốc Anh và Bắc Ai-len     The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Xi-ri-lan-ca             Sri Lanka
Xi-ry                Syria
Xinh-ga-po              Singapore    
Xu-đăng               Sudan
Y                  Italy
Y-ê-men               Yemen

Log in or register to write something here or to contact authors.